ANETA HOLLÁ – soprán

ŠTÚDIUM

Po štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach u Mgr. art. Ludmily Šomorjaiovej, pokračovala na HTF VŠMU v Bratislave v triede doc. Hany Štolfovej – Bandovej, u ktorej ukončila v aj doktorantské štúdium.

Absolvovala spevácke kurzy Sommerakademie fur Musik v Badene (Rakúsko), organizované viedenskou Die Hochschule fur Musik und darstellende Kunst v spolupráci s vysokými školami v Prahe a Budapešti, ďalej to boli kurzy u Zlatici Livorovej v Jaroměřicích (Česká republika), u Petra Dvorského v Piešťanoch (Slovenská republika), u Christopha Pregardiena (Kiel-Nemecko) a u Heleny Lazarskej (Krakow-Poľsko).

Vďaka 3-mesačnému štúdijnému pobytu v Landestheatri v Detmolde ( Nemecko ) mala možnosť získať prvé javiskové skúsenosti a naštudovať rolu Oscara vo Verdiho Maškarnom bále.

PRAX

S orchestrom Cappella Istropolitana realizovala nahrávku výberu árií z Mozartovských opier pre nemeckú produkciu filmu o Mozartovi : ,, Mozart – Ich hätte Munchen Ehre gemacht ,,. Išlo o projekt bavorskej televízie.

V rámci festivalu Schleswig – Holstein Musik Festival ( Nemecko ) mala možnosť spievať pod taktovkou dirigentov ako Simon Halsey, Terry Edwards, Jonatan Noth, Christopher Hogwood.

V rokoch 2005 – 2009 pravidelne spolupracovala s dirigentom Rolfom Beckom ,
s ktorým naštudovala sopránové sóla v dielach B. Brittena a W. A. Mozarta a uskutočnila viaceré vystúpenia: Schleswig – Holstein Musik festival, Pražská jar, Herrenchiemsee Festspiele, Festival hudby v Štrasburgu a i.

V rokoch 2006-2010 pravidelne hosťovala v Štátnom divadle v Košiciach, kde stvárnila postavy : Pamina v Mozartovej Čarovnej flaute, Zerlina v Mozartovom Don Giovannim , Adina v Donizettiho nápoji lásky, Oscar vo Verdiho Maškarnom bále a Frasquita v Bizetovej Carmen.

Pravidelne spolupracovala aj so súborom pre starú hudbu Musica Aeterna pod vedením Petra Zajíčka, s ktorým vystupovala nielen na Slovensku a v Českej republike, ale taktiež absolvovala úspešné turné v roku 2008 v Guatemale a Mexiku, kde sa prezentovala dielami J. B. Pergolesiho a A. Vivaldiho.

V roku 2008 spolupracovala so Shanghaiskou filharmóniou, kde spievala sopránové sólo v diele L.v. Beethovena – Chorfantasie, následne so Singapore Symphony Orchestra spievala sopránové sólo v Mozartovom Requiem.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia E. Suchoňa v roku 2008 uskutočnila viaceré koncerty na Slovensku a v Poľsku s klaviristami Danielom Buranovským a Ladislavom Fančovičom.

Uskutočnila nahrávku s orchestrom SHMF pod taktovkou dirigenta Rolfa Becka v diele G. F. Händla – Alexander feast, kde spievala sopránové sólo.

Spolupracovala so Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz ( Nemecko ) a dirigentom Sorenom Eckhoffom, kde spievala sopránové sólo v Haydnovom oratóriu Stvorenie.

V Národnej opere vo Vilniuse ( Litva ) debutovala v júni 2009 v Bachových Jánových pašiách sopránovým sólom v incsenácii režiséra Roberta Wilsona. S touto produkciou sa prezentovala aj v opere v Kiely ( Nemecko ) v rámci festivalu SHMF.

Odspievala aj koncert Haydnových kvartet s maďarsým klaviristom Alexom Szilasim na Esterhazyho zámku vo Fertod ( Maďarsko ).

V máji 2010 vystúpila v Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku v Hummelovom oratóriu ,,Durchgang durchs rotes Meer,, pod dirigentskou taktovkou Petra Zejfarta a The Progressiv Haydn Orchestra.

Koncertovala aj s dirigentom Romanom Válkom a The Czech Ensemble baroque Orchestra vo Vivaldiho dielach.

Viackrát spolupracovala aj so Štátnou filharmóniou v Košiciach.

Absolvovala úspešné turné po Japonsku s viedenským orchestrom Wiener Walzer Orchester pod vedením dirigenta Sandra Cuturella, kde sa prezentovala áriami skladateľov F.Lehar, J.Strauss a J.Offenbach.

V roku 2013 hosťovala v Opere v Kolíne nad Rýnom ako Ginevra Scotti ( F. Schrecker-Die Gezeichneten ) a ako Diana ( J.Offenbach-Orfeus v podsvetí ).

Od roku 2016 je opäť hosťujúcou sólistkou v ŠDKE v tituloch:
G. Pucinni-Bohema, W.A.Mozart – Don Giovanni, J.Strauss – Noc v Benátkach, J.Strauss – Netopier

Spevácke súťaže

Úspešne sa zúčastnila speváckych súťaži:

1997: Vráble ( Slovensko ) Medzinárodna spevácka súťaž Imricha Godina – 2. miesto
2000: Žilina ( Slovensko ) Súťaž slovenských konzervatórií – 1. miesto
2004: Kromeríž ( Česká republika ) Medzinárodná spevácka súťaž duchovnej a koncertnej hudby – 2.miesto
2010: Praha ( Česká republika ) Spevácka súťaž Ad honorem Mozart – 3.miesto
2010: Karlovy Vary ( Česká republika ) – 1.miesto (kategória pieseň), Cena za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie, Cena Českého rozhlasu, Cena Hejtmana karlovarského kraja, Cena za najlepšiu interpretáciu talianskeho repertoáru v kategórii Opera, Čestné uznanie v kategórii Opera.

Pedagogická činnosť

Zároveň je od roku 2016 pedagogicky činná na Konzervetóriu na Timonovej 2 v Košiciach, kde je vedúcou predmetovej komisie.